Kiedy wygasa hipoteka

Kiedy hipoteka wygasa?

Przesłanek do wygaśnięcia hipoteki może być kilka. Ta najczęstsza to wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, o ile w przyszłości z danego stosunku prawnego nie powstaną kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu.
W przypadku hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności, wygaśnie ona wraz z wygaśnięciem ostatniej wierzytelności, jeśli nie będzie mogła powstać już żadna wierzytelność ze stosunków prawnych stanowiących źródło pierwotnie zabezpieczonych wierzytelności.

Kolejna z sytuacji, w której hipoteka wygasa zgodnie z art. 99 ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest następująca: wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna, a wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo też zaspokojenie go napotyka trudności, jeżeli właściciel nieruchomości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się uprawnienia do odebrania jej z powrotem.

Wykreślenie hipoteki następuje na wniosek właściciela nieruchomości na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego oraz dowodu wpłaty zabezpieczonej kwoty do depozytu sądowego ze zrzeczeniem się odebrania jej z powrotem.
Ponadto, jeżeli od dnia wpisu hipoteki upłynęło dziesięć lat, a nie powstała wierzytelność hipoteczna, lecz nadal może powstać, właściciel nieruchomości może żądać zniesienia hipoteki za odpowiednim wynagrodzeniem.

kiedy wygasa hipoteka

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Warto pamiętać, że wygaśnięcie hipoteki, nie powoduje jej automatycznego wykreślenia z księgi wieczystej. To właściciel nieruchomości powinien zadbać, by wykreślono wygasłą hipotekę. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek, który można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: KW-WPIS

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający możliwość wykreślenia hipoteki, najczęściej pochodzący od wierzyciela np. list/kwit mazalny. Oświadczenie wierzyciela o możliwości wykreślenia hipoteki powinno być wyrażone w pisemnej formie, poświadczonej podpisem notarialnym.

[Głosów:4    Średnia:4.5/5]