Na czym polega hipoteka?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, na podstawie którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością. Instytucję hipoteki reguluje Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 6 lipca 1982 r., a dokładniej art. 65 tejże ustawy.

Przedmiotem hipoteki może być nieruchomość (prawo własności nieruchomości), udział współwłaściciela we własności, prawo użytkowania wieczystego lub udział w takim użytkowaniu, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Zakres zabezpieczenia hipoteką

Hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną do oznaczonej sumy pieniężnej. Jedynym wyjątkiem jest hipoteka kaucyjna służąca zabezpieczeniu wierzytelności przyszłej.
Hipoteka umowna pozwala na zabezpieczenie kilku wierzytelności z kilku różnych stosunków prawnych przysługujących temu samemu wierzycielowi. Dzięki niej można także zabezpieczać kilka wierzytelności przysługujących różnym podmiotom, które służą sfinansowaniu jednego przedsięwzięcia.

czym jest hipoteka

Rodzaje hipotek

Hipoteka umowna – powstaje w drodze umowy i wpisu do księgi wieczystej. Można ją ustanowić na dwa sposoby – w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej przewidzianej w art. 95 ustawy Prawo bankowe.

Umowa o ustanowieniu hipoteki powinna zawierać dane wierzyciela i dłużnika, sumę hipoteczną na jaką ma być ustanowiona hipoteka – wraz z walutą oraz oczywiście określać przedmiot hipoteki.

Hipoteka przymusowa – powstaje w drodze wpisu w księdze wieczystej na żądanie wierzyciela, którego wierzytelność stwierdzono tytułem wykonawczym lub tytułem zabezpieczającym. Aby ją ustanowić należy dysponować odpowiednim tytułem egzekucyjnym, stanowiącym podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Hipoteka łączna – umożliwia zabezpieczenie tej samej wierzytelności obciążając kilka nieruchomości. Może nią być zarówno hipoteka umowna jak i hipoteka przymusowa, przy czym należy pamiętać, że zgodnie z art. 111 (1) ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie jest możliwe łączne obciążenie kilku nieruchomości hipoteką przymusową, chyba że te nieruchomości już zostały obciążone inną hipoteką łączną lub stanowią własność dłużników solidarnych.

[Głosów:5    Średnia:4.2/5]