Ustanowienie hipoteki

Ustanowienie hipoteki

Jak ustanowić hipotekę

Hipotekę najczęściej ustanawia się zawierając umowę pomiędzy stronami – wierzycielem i właścicielem nieruchomości. W takiej sytuacji wymagana jest forma aktu notarialnego. Nie można ustanowić hipoteki na skutek jednostronnej czynności prawnej.

Przy ustanawianiu hipoteki należy określić:
– przedmiot obciążenia,
– rodzaj hipoteki (zwykła/kaucyjna),
– wierzytelność jaką zabezpiecza.

W przypadku umowy kredytowej hipoteka ustanawiana jest pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. W tym przypadku nie wymaga się aktu notarialnego – wystarczy, by została zachowana forma pisemna umowy (pod rygorem nieważności).

Hipoteka jest ustanowiona w momencie wpisania jej do księgi wieczystej (IV dział) przez sąd wieczystoksięgowy, właściwy ze względu na lokalizację nieruchomości obciążonej hipoteką.

Suma hipoteki powinna być wyrażona w te samej walucie, co zabezpieczona wierzytelność (chyba, że strony umowy postanowią inaczej). Hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pieniężnej. Jeśli zabezpieczenie hipoteczne jest zbyt duże, właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką może żądać zmniejszenia sumy hipoteki.

Należy pamiętać, aby od ustanowienia hipoteki zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Jet to istotne zwłaszcza w przypadku hipoteki ustanawianej na rzecz banku. W takiej sytuacji, jak już wcześniej wspomniano nie jest wymagany akt notarialny a tym samym nie możemy liczyć, że podatek zostanie odprowadzony przez notariusza. Niestety nie wszystkie banki informują kredytobiorców, że to na nich ciąży obowiązek złożenia deklaracji PCC. Termin złożenia deklaracji wraz z uiszczeniem opłaty to 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

About the author

Admin administrator